WM.fi sopimusehdot

WM.fi sopimusehdot

1. Sopimusosapuolet ja sopimuksen voimaan tulo

Tämän sopimuksen osapuolina ovat DevNet Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja) sekä palvelua käyttävä taho (jäljempänä Asiakas). Asiakas hyväksyy oheiset sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä allekirjoittamalla tilauslomakkeen tai lähettämällä tietonsa DevNet Oy:n tietokoneelle.

2. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan käyttöoikeudesta Palveluntarjoajan tietoverkkoon, josta jäljempänä käytetään nimitystä Internet-verkko ja Palveluntarjoajan tarjoamista Internet-verkkoon liittyvistä palveluista, alla mainituin ehdoin.
Sopimusta sovelletaan sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaisiin. Vain kuluttaja-asiakkaita koskevat ehdot on kursivoitu. Tämän sopimuksen lisäksi kuluttaja-asiakkaisiin noudatetaan kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä.

3. Palveluntarjoajan vastuu

3.1 Palveluntarjoajan tehtävä on luovuttaa Asiakkaalle käyttäjätunnus ja salasana sekä ylläpitää asiakkaan web-palvelintilaa, jos niin on sovittu. Palvelujen sisällöstä on tehty erillinen sopimus (tilaussopimus).

3.2 Palveluntarjoajan osalta oman tietoverkon viat korjataan mahdollisimman pian, kuitenkin normaalina työaikana. Mikäli katsotaan aiheelliseksi Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Asiakkaan pääsy Palveluntarjoajan tietoverkkoon. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen sähköpostitse, mikäli mahdollista.

3.3 Palveluntarjoaja vastaa vain vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kahden (2) kuukauden Palveluntarjoajan asiakkaan kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Palveluntarjoaja ei korvaa. Asiakas huolehtii omaisuutensa vakuutuksesta, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi Palveluntarjoajalle.
Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus käsittää Palveluntarjoajan omasta virheestä kuluttaja-asiakkaalle aiheutuneen välittömän henkilö- ja esinevahingon. Välillisen vahingon Palveluntarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta Palveluntarjoajan puolelta. Muutoin kuluttaja-asiakkaille aiheutuneet vahingot korvataan tässä sopimuksessa mainituin tavoin, ottaen huomioon kuitenkin pakottavat kuluttajasuojalainsäädännön määräykset.

3.4 Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.

3.5 Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta.

3.6 Palveluntarjoaja ei vastaa konsulttivirheistä, eikä muidenkaan kolmansien osapuolten virheistä.

3.7 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä varmuuskopioita siitä tiedosta, jota sen koneelle on lähetetty. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakas- ja Tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

4. Asiakkaan vastuu

4.1 Asiakas vastaa kaikista tietoverkkoa varten tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja tuotteista sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta.

4.2 Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten ettei se joudu sivullisten tietoon. Käyttäjätunnuksen haltija onvastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdystä tietoliikenteestä. Asiakas on velvollinen palauttamaan Palveluntarjoajalle kaiken Palveluntarjoajan omaisuuden mukaan lukien käyttäjätunnuksen sekä lopettamaan Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksien käyttämisen viivytyksettä tämän sopimuksen lakattua, tapahtuipa se mistä syystä tahansa.

4.3 Asiakas käyttää tietoverkkoa omalla vastuullaan, sekä vastaa toiminnastaan siellä. Asiakas muun muassa vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.

4.4 Asiakas ei kuormita Palveluntarjoajan tietokoneita pitämällä niissä enempää tietoa kuin on erikseen sovittu tai muutoinkaan käytä Internet-verkkoa teknisesti erikseen sovitun vastaisesti.

4.5 Asiakas vapauttaa Palveluntarjoajan ja sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet tai toiminta Internet-verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

4.6 Tässä sopimuksessa sanottu sääntelee tyhjentävästi Palveluntarjoajan vastuun sopimusrikkomuksen johdosta sekä Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun.

5. Maksut

5.1 Asiakas maksaa liittymismaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutusjakson asiakas on valinnut tilauslomakkeessa. Laskutus tapahtuu etukäteen. Asiakassuhde ja laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanotosta.

5.2 Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu, Palveluntarjoajalla on oikeus estää tietoverkon käyttö. Käytön uudelleen aloittamisesta voidaan periä avausmaksu, joka on 70 euroa. Kuluttaja-asiakkaalle lähetetään ennen sulkemista erillinen sulkemisilmoitus.

5.3 Laskut maksetaan niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa. Palveluntarjoaja perii Asiakkaalta jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta 6 euroa.

5.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaan tuloa laskun yhteydessä tai muutoin sähköpostilla.

5.5 Palveluntarjoajalla on oikeus tietoverkkoon ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas itse.

5.6 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua tai irtisanoa sopimus välittömästi, jos Asiakkaan aiheuttama liikenne poikkeaa runsaasti normaalista liikenteestä.

6. Sopimuskokonaisuus

Tämä sopimus yhdessä muiden edellä mainituista palveluista tehtyjen sopimusten kanssa muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden edellä mainittujen palvelujen osalta.

7. Voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää ennen laskutusjakson alkamista astuu irtisanominen voimaan jakson päätyttyä. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja. Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen etenkin, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut 28 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien, Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, Asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä tai Asiakas käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.
Mikäli kuluttaja-asiakkaan irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää laskutusjakson alkamisesta noudatetaan kuitenkin yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Tällöin kuluttaja-asiakas voi myös pyynnöstään saada hyvitystä käyttämättä jääneestä ajasta, jos siitä on laskutettu enemmän kun yksi (1) kuukausi etukäteen.

8. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

9. Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Palveluntarjoajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka. Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin.